ARHIVA BROJEVA

Odsustvo zaštite stranke kod odložnog dejstva upravne tužbe

Ljubodrag Pljakić,
sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

Utisak je pravničke javnosti koja se bavi javnim pravom da stupanje na snagu i primena nijednog zakona nije dočekana sa tolikom znatiželjom kao Zakon o upravnim sporovima ("Službeni glasnik RS" br. 111/09) - u daljem tekstu: ZUS. Njegove procesne odredbe o držanju rasprave u upravnom sporu, kao i odredba o odložnom dejstvu tužbe u upravnom sporu, predstavljale su apsolutnu novinu u odnosu na rešenja iz Zakona o upravnim sporovima ("Službeni list SRJ" br. 46/96) - u daljem tekstu: prethodni ZUS.

Iako je ZUS stupio na snagu 30.12.2009. godine, njegova potpunija primena u radu Upravnog suda počela je tek krajem 2011. godine i u 2012. godini imajući u vidu opravdani razlog na strani Suda u nerešenim predmetima iz prethodnih godina koji su morali da budu okončani po prethodnom ZUS-u.

Jedini izuzetak u primeni ZUS-a, po kome je Sud morao odmah da odlučuje (rok pet dana) je zahtev za odlaganje izvršenja izvršnog upravnog akta.

Potpuna analiza svakog zakonskog teksta podrazumeva tri ozbiljne faze koje se moraju pratiti u kontinuitetu - donošenje samog zakona, njegova provera u sudskoj praksi i kao krajnja, završna, a najvažnija faza - šta od svega toga imaju građani i pravna lica u državi Srbiji.


 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa