ARHIVA BROJEVA

Obaveštenje trećeg lica o parnici i imenovanje prethodnika

Prof. dr Gordana Stanković,
Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

1. Zakon o parničnom postupku iz 2011. godine ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 72/2011, u daljem tekstu ZPP (2011)) u osamanaestoj glavi koja nosi naslov "Učešće trećih lica u parnici" regulisao je: učešće javnog tužioca, učešće umešača, imenovanje prethodnika i obaveštenje trećeg lica o parnici. Pored ovlašćenja na intervenciju koje treći imaju povodom tuđe parnice, postupka u kome ostvaruju pravo na intervenciju i dejstva intervencije, zakonodavac je regulisao i institute koje mogu da dovedu do intervencije – obaveštenje trećeg lica o parnici i imenovanje prethodnika.Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa