ARHIVA BROJEVA

NOVI ZAKON O POLICIJI U SVETLU ZAŠTITE PRAVA NA ŽIVOT I DRUGIH VREDNOSTI

Dr Željko Nikač,
profesor Kriminalističko-policijske akademije, Beograd

U kontekstu aplikacije Republike Srbije za članstvo u Evropsku uniju naša zemlja se obavezala da izvrši potrebne društvene, ekonomske, sistemske i druge reforme. U tom smislu jedan od najvažnijih zadataka je reforma državne uprave i u okviru nje Ministarstva unutrašnjih poslova (policije), kao najosetljivijeg i najvažnijeg dela. Ovaj proces otpočeo je još sa demokratskim društvenim reformama krajem 2000. godine, a koji sa manje ili više uspeha traje do danas.Kao što je poznato najpre je iz sastava MUP izdvojen nekadašnji Resor državne bezbednosti (RDB) i osnovana BIA, kao posebna vladina agencija formirana na osnovu Zakona o BIA.1 Nakon toga donet je donedavno važeći Zakon o policiji2 koji je regulisao pravni status preostalog većinskog dela MUP, u čijem je sastavu ostao Resor javne bezbednosti. Pravni sledbenik nekadašnjeg RJB je Direkcija policije koja u svom sastavu ima policijske snage organizovane po linijskom i teritorijalnom principu, koje obavljaju klasične policijske i bezbednosne poslove. U sastavu MUP ostao je i logistički deo koji čine organizacione jedinice koje su formacijski uređene kao sektori, koji pokrivaju opšte, pravne, kadrovske, finansijske, tehničke i druge poslove. Unutrašnja kontrola i Vanredne situacije organizovane su takođe u vidu sektora, ali su u pitanju specifične organizacione jedinice koje imaju inherentnu nadležnost i nalaze se van sistema Direkcije policije. 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa