ARHIVA BROJEVA

Naknada štete zaposlenom zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa i merodavni zakon

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji

Nezakonit prestanak radnog odnosa je uzrok naknade štete. Bez štete nema ni naknade koja ima restitutivni karakter. Nadoknaditi se može samo ono što je zbog uzroka štete izgubljeno, pod uslovom da je ta vrsta gubitka pravno priznata. Zakon o radu je matični zakon za ambijenat radnih odnosa kao što je to ZOO za institut naknade štete, U meri u kojoj ZOR propisuje pravila o naknadi štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa derogirana su pravila ZOO koja propisuju naknadu štete. Izvan toga sadržaja deluju pravila ZOO na koja upućuje odredba člana 164. ZOR. Pojmovi izgubljena zarada i naknada štete u odredbi stava 2, 3. i 4. člana 191. ZOR su već sami po sebi dovoljni ne samo da ukažu na dodir radnog prava sa građansko pravnom komponentom, već i da ukažu da se ne mogu zamenariti pravila ZOO o pojmu štete, naknadi štete i o njenom srazmernom sniženju. O automatizmu se može govoriti isključivo sa stanovišta uzroka štete (nezakoniti prestanak radnog odnosa) i prava na naknadu štete zaposlenog koji se je našao u ovoj situaciji i ništa više od toga. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa