ARHIVA BROJEVA

Naknada štete u praksi Evropskog suda za ljudska prava

Prof. dr Zdravko Petrović

 

Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

Pravni dokument o ljudskim pravima i slobodama značajan za pravni život u državama Evrope jeste Evropska konvencija o zaštiti ljudskih i osnovnih prava i sloboda, doneta u Rimu 4. novembra 1950. godine.

Za razliku od drugih međunarodnih dokumenata koji proklamuju i garantuju osnovna ljudska prava i slobode, Evropska konvencija ide dalje, i članom 34 daje pravo pojednicu,nevladinim organizacijama ili grupi lica da pred Evropskim sudom za ljudska prava podnosi predstavke u slučaju da su im povređena prava ustanovljena tom Konvencijom i protokolima uz nju. Takođe je značajan korak i u odredbi člana 41, koji se nadovezuje na pravo iz člana 34, a to je pravo na odgovarajuće zadovoljenje, naknadu štete na koju može biti obavezana država koja je povredila neko od ličnih prava predviđenih Konvencijom ili protokolom.

 Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa