ARHIVA BROJEVA

Najznačajnije izmene i dopune Zakona o parničnom postupku

Doc. dr Vladimir Kozar,
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad,
specijalni savetnik u NLB banci AD, Beograd

Parnični postupak je opšti postupak za zaštitu povređenih ili ugroženih subjektivnih građanskih prava, što znači da se zaštita tih prava ostvaruje u drugim vrstama postupaka samo kada je to propisano posebnim zakonom, a inače važi opšte pravilo – da se zaštita ostvaruje u parničnom postupku.1 Pojedina pravila parničnog postupka, npr. o zastupanju pravnih lica od izuzetne su važnosti, jer se shodno primenjuju i u mnogim drugim građanskim sudskim postupcima kao što su vanparnični, izvršni i stečajni postupak.2 Stoga je i svaka izmena i dopuna ovog osnovnog procesnog zakona veoma značajna.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 55/2014 od 23. maja 2014. godine, a stupio je na snagu 31. maja 2014. godine. Na ovaj način, posle nešto više od dve godine od početka primene Zakona o parničnom postupku3 novelirano je 20 članova, jedan član je brisan, a jedan je dodat. Pored toga, članom 23. određeno je da će se novele primeniti i na postupke koji su u toku, i to kako pred privrednim sudovima, tako i pred osnovnim sudovima pred kojim su i započeti, bez obzira na smanjenje cenzusa za reviziju, od koga zavisi stvarna nadležnost osnovnih i viših sudova. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa