ARHIVA BROJEVA

Načelo socijalne zaštite u parničnom postupku

Prof. dr Gordana Stanković,
Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

 

1. U nedavno objavljenoj Radnoj verziji Nacionalne strategije reforme pravosuđa 2013-2018. godine od marta ove godine predviđeno je donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći do kraja godine.1 Ovim zakonom, na čijem se donošenju radi već nekoliko godina, treba da se celovito uredi sistem besplatne pravne pomoći, kao izraz ustavnog principa socijalne pravde, i redefiniše uloga države u domenu socijalne zaštite2 i kroz pružanje besplatne pravne pomoći u sudskim postupcima. Suština načela socijalne zaštite u sudskim postupcima manifestuje se u stvaranju normativnih uslova da se u dostupnom, efikasnom i ekonomičnom postupku svim subjektima, bez ikakve diskriminacije, obezbedi jednak pristup sudovima i pravna zaštita pred njima.

Načelo socijalne zaštite, i dosad nije bilo samo regulisano zakonima kojima se uređuju odnosi i prava iz socijalne sfere, već i zakonima o građanskim sudskim postupcima. Iako ovo načelo nije izričito predviđeno u osnovnim odredbama Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011), kao jedan od osnovnih procesnih principa, ono je konkretizovano u mnogim zakonskim odredbama.Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa