ARHIVA BROJEVA

MEHANIZAM KONTROLE IZVRŠENJA PREMA ODREDBAMA NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

Dr Gordana Stanković, redovni profesor,
Univerzitet u Nišu

U ovom tekstu autor analizira pravnopolitički značaj najznačajnijih novih zakonskih rešenja iz Zakona o izvršenju i obezbeđenju (2015) koja se odnose na mehanizam kontrole izvršenja koju vrši sud u postupku po pravnim lekovima. Pravni lekovi su neophodni instrumenti sudske kontrole koji omogućavaju ostvarivanje zakonskih prava stranaka, pobijanje i osporavanje nezakonitih radnji i odluka i zaštitu prava u sistemu vladavine prava. Promenom sistema pravnih lekova zakonodavac je eliminisao iz pravnog sistema pojedina neadekvatna zakonska rešenja u pogledu strukture i organizacije pravnih lekova, operacionalizovao standarde pravne zaštite (pravo na pristup sudu, pravo na pravni lek, pravo na pravično suđenje i procesnu jednakost stranaka) i pokušao da, uvođenjem žalbe kao remonstrativno-devolutivnog pravnog leka, u određenoj meri omogući ujednačavanje sudske prakse.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa