ARHIVA BROJEVA

Krivično procesno zakonodavstvo i efikasnost borbe protiv koruptivnih krivičnih dela

Prof. dr Stanko Bejatović

1. Opšte napomene

Efikasnost borbe protiv koruptivnih krivičnih dela, kao i kriminaliteta uopšte, zahteva ispunjenost ne malog broja preduslova. Među njima poseban značaj imaju oni krivičnoprocesnog karaktera, a u okviru njih pre svega krivično procesno zakonodavstvo shvaćeno u svojem širem značenju reči. I u teoriji i u praksi nesporna je kako njihova funkcionalna povezanost tako i činjenica da od kvaliteta zakonske norme, njene adekvatne primene u praksi, stepena zloupotrebe prava, kao i od organizacije i funkcionisanja pravosudnih institucija koje primenjuju zakonsku normu, u ne malom obimu, zavisi i stepen adekvatnosti države na polju borbe i protiv ove vrste kriminaliteta. Samo u slučaju kada određeni zakonski tekst odgovara savremenim zahtevima borbe protiv kriminaliteta, kada njegove norme nalaze adekvatnu primenu u praksi, kada se zloupotrebe prava svode na minimalne slučajeve ili pak samo na njegove pokušaje, i kada postoji adekvatna organizacija i funkcionisanje organa koji primenjuju ove zakonske propise (suda, tužilaštva i policije) stvoreni su preduslovi efikasne državne reakcije ne samo protiv ove vrste kriminaliteta već i kriminaliteta uopšte. 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa