ARHIVA BROJEVA

Državina i njena zaštita

Dragoslav Đokić,
advokat u Beogradu

1. Pojam i svrha zaštite državine

Pod državinom se podrazumeva određeno faktičko stanje, faktička vlast pravnog subjekta prema stvari. Zaštićena je pravom. Pravno je uređuje Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa (dalje - ZOSPO) odredbama (čl. 70 – 81) i Zakon o parničnom postupku (čl. 448 do 452 - dalje - ZPP). Treba je razlikovati od prava na državinu. Pravo na državinu je ovlašćenje koje je sadržano u nekom subjektivnom pravu, koje nosioca tog prava ovlašćuje na držanje stvari.

Do državine se može doći na različite načine, po nekom pravnom osnovu ili bez pravnog osnova. Svaka državina, ma kako se do nje došlo i kakav kvalitet ima (zakonita, nezakonita, savesna ili nesavesna) uživa potpuno samostalnu zaštitu. Neodlučno je, da li držalac ima pravni osnov držanja ili ne, jer je državina faktičko stanje, a ne pravo. Pravni poredak zahteva da se to faktičko stanje makar i privremeno zaštiti od bilo kakvih nasilnih promena, mimo volje pravnih subjekata i da se ne dozvoli da njena promena vrši mimo suda (sem ukoliko su ispunjene pretpostavke za samopomoć - čl. 76. ZOSPO).Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa