ARHIVA BROJEVA

Delegacija nadležnosti u parničnom postupku

Dr Gordana Stanković, redovni profesor
Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

1. Nadležnost sudova uređuje se i menja Ustavom i zakonom. Zakonom se ustanovljava i menja nadležnost sudova i određuju vrste sudske nadležnosti. Vršenje sudske funkcije mora da bude regulisano zakonom da bi se tačno odredile granice sudske vlasti i obezbedila samostalnost i nezavisnost sudova. Razlozi pravne sigurnosti nalažu, da nadležnost sudova bude uređena kogentnim normama, jer se na taj način stvaraju pretpostavke za nesmetan pristup sudu i nesmetano funkcionisanje sudskog sistema. Racionalno i celishodno uređena nadležnost sudova garantuje određeni kvalitet suđenja, omogućava uspešno i ekonomično vršenje sudske funkcije i efikasno i delotvorno pružanje pravne zaštite. Zakonom je zabranjeno da jedan sud odbije da pruži pravnu zaštitu u pravnoj stvari iz svoje nadležnosti, niti je dopušteno da postupa u pravnoj stvari za koju nije nadležan.

Poseban značaj za zakonito ostvarivanje sudske funkcije ima, pored pravilnog normiranja raspodele nadležnosti između sudova u sudskom sistemu, i pravilna primena odredaba o nadležnosti.Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa