ARHIVA BROJEVA

Prekršaji iz Zakona o strancima

Svetlana Zarubac, master pravnik

Uvodna razmatranja

Živimo u vremenu kada je gotovo nemoguće zamisliti da se život čoveka odvija vezan za teritoriju samo jedne države. Novčane transakcije, privredna delatnost, trgovina, lične i porodične veze, obrazovanje su odavno prestale da budu kategorije koje su vezane isključivo za jedan suverenitet i pravni sistem. To nije samo potreba već i nužnost današnjeg načina života jer podrazumeva razvoj svakog pojedinca, a razvoj je pretpostavka za napredak. U skladu sa tim, veliki broj država načelno izjednačava položaj stranaca sa položajem domaćih državljana, potpisivanjem multilateralnih i bilateralnih međunarodnih ugovora i zakonima. Takav stav sledi i Republika Srbija jer je među načelima Ustava propisano da stranci, u skladu sa međunarodnim ugovorima, imaju u Republici Srbiji sva prava zajamčena Ustavom i zakonom, izuzev prava koja po Ustavu i zakonu imaju samo državljani Republike Srbije (član 17. Ustava). Ipak, nužno je da svaka država unutrašnjim aktima propiše i pravila koja se odnose na kretanje i boravak stranaca na njenoj teritoriji, pa u Republici Srbiji Zakon o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 od 27.10.2008. godine) propisuje uslove za ulazak, kretanje i boravak stranaca, nadležnost i poslove organa državne uprave u vezi sa ulaskom, kretanjem i boravkom stranaca na teritoriji Republike Srbije, a nepoštovanje tih uslova povlači prekršajnu odgovornost.

Polazeći od zakonske definicije stranca i navođenja lica koja su isključena od primene ovog zakona, daćemo sistematičan prikaz prekršaja iz Zakona o strancima s obzirom na subjekta odgovornosti i to na taj način da će prvu grupu činiti prekršaji koje čini pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik, drugu grupu prekršaji koje čini fizičko lice a treću grupu prekršaji koje čini stranac. Pošto je u pitanju veliki broj prekršajnih delikata čija detaljnija analiza prevazilazi okvire ovog rada, kao i činjenica da nisu svi ti delikti podjednako zastupljeni u praksi, ukazaćemo na one koji se češće pojavljuju u postupku u delu koji se odnosi na sudsku praksu, na taj način što ćemo u cilju analize i naučnog prikazivanja predstaviti fragmente iz obrazloženja sudskih odluka ili u jednom slučaju izreke odluke. Veoma aktuelna i osetljiva pitanja koja su u tesnoj vezi sa predmetom ovog rada, posebno u delu koji se odnosi na praksu, jesu i pitanja položaja izbeglica i azila, pa ćemo ukazati i na rešenja međunarodnih i unutrašnjih akata koji se odnose na ovu oblast u meri koja je nužna za sagledavanje problematike i razumevanja ovih pitanja na način kako se pojavljuju u praksi Prekršajnih sudova i za odluke donete u takvim predmetima. Na kraju ćemo doći do opštih zaključaka relevantnih za stanje u zakonodavstvu i sudskoj praksi u Republici Srbiji vezano za prekršaje iz ove oblasti. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa