ARHIVA BROJEVA

FRAGMENTACIJA VISINE POREZA NA IMOVINU*

Dr Hasiba Hrustić,
direktor Centra za pravna i finansijska istraživanja u Beogradu

Jedinice lokalne samouprave ovlašćene su da odrede poresko opterećenje poreza na imovinu. Na visinu poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu od uticaja je ne samo visina poreske osnovice, već i stopa po kojoj se utvrđuje porez, a kada je u pitanju poreska obaveza obveznika koji ne vodi poslovne knjige − utiče i pravo konkretnog obveznika na poreski kredit. Jedan od elemenata za utvrđivanje poreske osnovice je prosečna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost, pri čemu zone određuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave prema kriterijumima propisanim Zakonom o porezima na imovinu. Takođe, stope poreza na imovinu utvrđuje skupština jedinice lokalne samouprave, koje ne mogu biti više od maksimalnog iznosa poreskih stopa propisanih Zakonom.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa