ARHIVA BROJEVA

PRAVNI POLOŽAJ I GRANICE ODGOVORNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BANAKA

Ljubodrag Pljakić,
sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

 

Rezime: Prilikom ocene rada zakonitosti pojedinih banaka, uvek se mora imati u vidu razgraničenje nadležnosti organa banke koja je precizno regulisana odgovarajućim odredbama Statuta na osnovu ovlašćenja iz Zakona. Pri tome se imaju u vidu nadležnosti, pa prema tome, i odgovarajuće odgovornosti članova Upravnog i Izvršnog odbora banke, Odbora za upravljanje aktivom i pasivom, kao i Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbora za reviziju).

Međutim, kada se u praksi donose pojedinačna rešenja sa karakterom upravnih akata, onda se često, mešaju nadležnosti pa se kod izricanja odgovarajućih mera penalnog karaktera, predsedniku i članovima Upravnog odbora banke stavljaju na teret neizvršavanje ili nepravilno izvršavanje poslova iz nadležnosti drugih organa.

Razlog za bavljenje ovim pitanjem je potreba ukazivanja na različitosti u pristupu ogovornosti članova Upravnog odbora banke.

Ključne reči: članovi Upravnog odbora, Odbor za upravljanje aktivom u pasivom, Odbor za reviziju, penalna odgovornost u njeni domašaji, visina kazne, saslušanje stranke.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa