ARHIVA BROJEVA

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Mr Zoran Čukić, advokat

Kod ovih uslova treba istaći dve stvari. Prvo, utvrđivanje ovih uslova ima naročiti značaj sa gledišta ostvarivanja prava građana na rad. Naime, od toga kakvi će uslovi biti postavljeni, da li su to uslovi po svom broju, sadržini i opsegu blaži ili širi, složeniji ili ograničeniji, zavisiće od toga kako će, i koliki će krug građana moći da ostvari svoje ustavom zajamčeno pravo na rad. U tom pogledu naše radno zakonodavstvo utvrđuje samo najnužnije, minimalne uslove za zasnivanje radnog odnosa koji predstavljaju, s jedne strane neophodnu društvenu zaštitu građana još kod samog zasnivanja radnog odnosa od prevremenog faktičkog angažovanja i napora, a s druge strane, usklađenost sa zahtevima i potrebama pravilnog i efikasnog rada.

Drugo, radnopravna sposobost u smislu radnog prava ogleda se u uslovima koje jedno lice treba da ispunjava da bi moglo da se zaposli i da bude nosilac prava i obaveza. Otuda, radnopravna sposobnost u smislu radnog prava ima posebno značenje. Potrebno je naglasiti da se ova spsobnost ne poklapa sa poslovnom sposobnošću

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa