ARHIVA BROJEVA

MATERIJALNA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH

Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

U okviru opšteg pojma materijalne odgovornosti zaposlenih, treba razlikovati, s obzirom na osnov, uslove i način ostvarivanja prava na naknadu, materijalnu odgovornost zaposlenih za štetu koju prouzrokuju samom privrednom subjektu, organu ili ustanovi, od materijalne odgovornosti koju zaposleni prouzrokuju trećem licu, odnosno građanima ili pravnim licima za koju oni takođe odgovaraju, ali na posredan način.

Smatramo da bi trebalo prihvatiti definiciju koju zastupa prof. dr Branko A. Lubarda: "Odgovornost za štetu u oblasti radnog prava je odgovornost za štetu subjekata individualnog i kolektivnog radnog odnosa, u osnovi je zasnovana na opštim pravilima građansko-pravne odgovornosti sa većim ili manjim odstupanjima. Opšta pravila građanskog prava, inspirisana načelom komunikativne pravde (reparacija) nisu bila u stanju da "daju" zadovoljavajuće odgovore na specifične potrebe sveta rada inspirisane načelom distributivne pravde - nužnim socijalnim korekcijama, ekonomske nejednakosti na tržištu rada. Specifična pravila se javljaju u pogledu imovinske odgovornosti zaposlenog, jer zaposleni po pravilu odgovara za štetu koju prouzrokuje namerno ili iz krajnje nepažnje. Izuzetno, zaposleni može da odgovara za štetu (koju pričini) i po prestanku radnog odnosa, ako prekrši ne-konkurentsku klauzulu ugovora o radu. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa