ARHIVA BROJEVA

ODGOVORNOST DAVALACA USLUGA PRED SUDOM ČASTI PRIVREDNE KOMORE

Dr Velisav Marković,vanredni profesor
Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija iz Valjeva
Univerzitet Singidunum Beograd

Davaoci usluga u pravnom prometu imaju pojačanu odgovornost i dužni su da u izvršavanju obaveza u pružanju usluga postupaju u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnom etikom.

U našem pravu odgovornost davalaca usluga može biti deliktna (krivična, privrednoprestupna, prekršajna, u nekim slučajevima disciplinska), građanska (vanugovorna i ugovorna) i pred Sudom časti privredne komore.

U ovom tekstu autor, koristeći teoriju, uporednopravna rešenja i sudsku praksu, predstavlja odgovornost davalaca usluga pred Sudom časti privredne komore u cilju podizanja poslovnog morala i buđenja javnog mnjenja, osude slučajeva povrede dobrih poslovnih običaja i poslovne etike i značajnijeg korišćenja instituta Suda časti privredne komore kao profesionalnog čuvara poslovnog morala.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa