ARHIVA BROJEVA

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Mr Zoran Čukić,
advokat

Radni odnos se zasniva zaključivanjem ugovora o radu, sa pravima i obavezama koje iz toga proizilaze. To pre svega, po pravilu znači da se prava zasnivaju na onom što je ugovorom predviđeno ukoliko to nije protivno kolektivnom ugovoru ili imperativnim normama. Postoje ponekad i značajna ograničenja ustanovljena kolektivnim ugovorom i zakonom te je ugovor o radu nešto drugo u odnosu na ono što je bio na početku kroz istoriju. Ugovor se mogao osporiti odnosno prava radnika zaštititi ako su ispunjeni uslovi prema ugovornom pravu.

Kod ovih uslova treba istaći dve stvari. Prvo, utvrđivanje ovih uslova ima naročiti značaj sa gledišta ostvarivanja prava građana na rad. Naime, od toga kakvi će uslovi biti postavljeni, da li su to uslovi po svom broju, sadržini i opsegu blaži ili širi, složeniji ili ograničeniji, zavisiće od toga kako će, i koliki će krug građana moći da ostvari svoje ustavom zajamčeno pravo na rad. U tom pogledu naše radno zakonodavstvo je vrlo demokratsko, jer utvrđuje samo najnužnije, minimalne uslove za zasnivanje radnog odnosa koje predstavlja, s jedne strane neophodnu društvenu zaštitu građana još kod samog zasnivanja radnog odnosa od prevremenog faktičkog angažovanja i napora, a s druge strane, usklađuje sa zahtevima i potrebama pravilnog i efikasnog rada.

Drugo radnopravna sposobost u smislu radnog prava ogleda se u uslovima koje jedno lice treba da ispunjava da bi moglo da se zaposli i da bude nosilac prava i obaveza. Otuda, radnopravna sposobnost u smislu radnog prava ima posebno značenje. Potrebmo je naglasiti da se ova spsobnost ne poklapa sa poslovnom spsobnošću.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa