ARHIVA BROJEVA

PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO OSNOVU PRESTANKA POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG (sa primerima sudske prakse

Dr Velisav Marković,
vanredni profesor, Fakultet zdravstvenih, pravnih
i poslovnih studija u Valjevu, Univerzitet Singidunum
 

Zaposlenom može da prestane radni odnos ako za to postoji opravdan razlog koji se odnosi na potrebe poslodavca i to ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla.1

Opravdanim razlogom za otkaz ugovora o radu smatraju se i razlozi koji se odnose na potrebe poslodavca što je u duhu konvencije MOR-a broj 158 o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca.

Osnov prestanka radnog odnosa su pravne činjenice za koje zakon vezuje razloge za prestanak radnog odnosa (okolnosti zbog kojih radni odnos prestaje). Osnov, odnosno razlog za prestanak radnog odnosa mora postojati i mora biti utvrđen u svakom konkretnom slučaju prestanka radnog odnosa.2

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa