ARHIVA BROJEVA

PRAVNE POSLEDICE DAVANJA LAŽNOG ISKAZA VEŠTAKAPRAVNE POSLEDICE DAVANJA LAŽNOG ISKAZA VEŠTAKA

Prof. dr Ranko Sokolović, profesor Krivičnog prava, Beograd

Novica Mihajlović, Direktor Sektora za otkrivanje prevara u osiguranju
i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma,"Dunav osiguranje" a.d.o.

Odredba člana 124. Zakonika o krivičnom postupku, propisuje da se u slučaju sumnje u istinitost veštačenja (čitaj lažan iskaz), određuje dopunsko veštačenje i ispitivanje veštaka, a ukoliko se ni nakon toga ne otklone sumnje, onda se određuje novo veštačenje. Stoga je veoma teško dokazivanje krivičnog dela davanje lažnog iskaza iz člana 335. Krivičnog zakonika, učinjeno od strane veštaka, a stiče se utisak da veštaci, koji su određeni naredbom organa postupka, ne trpe nikakve posledice zbog eventualno datih lažnih iskaza, jer mogu "popraviti" svoje greške u toku sudskog postupka. Sa druge strane nestručni i sumnjivi nalazi i mišljenja mogu imati, a često i imaju posledice po okrivljena ili oštećena lica u krivičnom postupku, ili po stranke u parničnom postupku, koje neosnovano plaćaju štetu

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa