ARHIVA BROJEVA

Zaštita od samovoljnog krivičnog gonjenja, suđenja i kažnjavanja - načelo legaliteta

Član 7. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Ljuba Slijepčević,
Pravosudna akademija, Novi Sad

 

Uvodne napomene

U cilju harmonizacije zakonodavne, upravne i sudske prakse i primene istih pravnih standarda evropske države su usvojile određene dokumente o ljudskim pravima, a samim tim preuzele i konkretne obaveze. Jedan od tih dokumenata je Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i fundamentalnih sloboda (eng. Convetion for the Protection of human Rights and Fundamental Freedoms) poznatija kao Evropska konvencija o ljudskim pravima (engl. European Convention on Human Rights, fr. la Conventioneuropeenne des Droits de l'Homme) koja je pravni akt Saveta Evrope.Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa