ARHIVA BROJEVA

Zakon o vraćanju oduzete imovine (neka razmatranja o pitanju povraćaja oduzete imovine i obeštećenju)

Neka razmatranja o pitanju povraćaja oduzete imovine i obeštećenju

Jovanka Savinšek, advokat

 

I - Uvodne napomene

Pitanje povraćaja imovine oduzete vlasnicima (fizičkim i pravnim licima) bez naknade primenom propisa i drugih akata donetih u periodu posle 9. marta 1945. godine, odnosno obeštećenja kada imovina ne može da se vrati u naturalnom obliku prisutno je u Republici Srbiji već više od 20 godina tj. od uspostavljanja višepartijskog sistema. Iako se odugovlačenje sa rešavanjem ovog pitanja negativno odražavalo na započete procese demokratizacije i formiranja pravne države, očigledno da nije postojala politička volja da se ono reši na celovit način, mada je tokom ovog perioda doneto nekoliko zakona koji su fragmentarno regulisali ovo pitanje.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa