ARHIVA BROJEVA

Uloga policije u Zakoniku o krivičnom postupku

Mihailo Lakčević,
advokat iz Beograda

Krivični postupak je postupno kretanje unapred zakonikom uređenog postupka u jednoj krivičnoj stvari od njegovog početka do okončanja. Policija ima značajnu i raznovrsnu ulogu u našem društvu i državi. Važan deo te delatnosti policije odvija se po ZKP-u. U dosta složenoj procesnoj i kriminalističkoj situaciji kojom je prožet krivični postupak, organi policije postupaju, ne samo po odredbama ZKP-a, već i zakonskim i podzakonskim policijskim propisima, a u postupanju primenjuju i pravna i kriminalistička pravila. Poslovi i zadaci policije su mnogobrojni i složeni, posebno na planu suzbijanja kriminaliteta, odnosno sprečavanja i otkrivanja krivičnih dela, pronalaženja njihovih učinilaca, tragova i predmeta, što je od bitnog uticaja za pokretanje, sprovođenje i okončanje krivičnog postupka. Učešće policije u krivičnom postupku i njena delatnost – aktivnost može se svesti na vanprocesnu (neformalnu), procesnu (formalnu) i ostale delatnosti. Svi ovi poslovi, delatnosti, radnje i mere sadržajno-metodološki u znatnoj meri se orijentišu na kriminalistiku.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa