ARHIVA BROJEVA

Uloga branioca u prekršajnom postupku

Sofija Zarubac, sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu i

Svetlana Zarubac, master pravnik

Uvodna razmatranja

Prekršajno pravo je do skoro bilo sastavni deo upravnog prava. Njegovo mesto u pravnom sistemu je bilo specifično jer su organi koji su vodili prekršajni postupak bili u nadležnosti Ministarstva pravde, iako je sam postupak imao sva obeležja upravnog postupka. Međutim, bilo je jasno da prekršajni postupak pokazuje neke osobenosti, pre svega u sistemu sankcija, koje ga odvajaju od klasičnog upravnog postupka i približavaju krivičnom postupku. Iako je nesporno da je prekršajno pravo evoluiralo u samostalnu granu prava i da se odvojilo od upravnog prava, njegovo formalno priznanje je usledilo tek reformom pravosudnog sistema u Republici Srbiji koja je sprovedena krajem 2009. godine, a zaživela od 1. januara 2010. godine. Pomenutom reformom prekršajni postupak je konačno postao sudski postupak, a prekršajno pravo sastavni deo kaznenog prava.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa