ARHIVA BROJEVA

Ugovor o građenju i upravni akti u procesu građenja

Ljubodrag Pljakić,
sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

U čoveku postoji nasušna potreba za gradnjom
Emir Kusturica

 

Rezime: Ugovor o građenju sa obaveznom pismenom formom spada u značajnije ugovore obligacionog prava, a sporovi nastali povodom izvršenja njegovih ugovorenih odredbi predstavljaju komplikovane sporove, dužeg trajanja sa vrlo čestim skupim veštačenjima kod privrednih i redovnih sudova.

Sam proces građenja sadrži i određene pretpostavke vezane za donošenje odgovarajućih akata sa pravnom prirodom upravnih akata iz nadležnosti organa uprave i sa njihovom sudskom kontrolom u upravnom sporu kod Upravnog suda. Zajednički cilj u svim tim postupcima je njihovo ubrzanje kako bi investitori mogli što pre da grade, a budući investitori stekli sigurnost da će njihove poslovne odluke o pristupanju gradnji biti isplative.

U ovom tekstu su data i nova rešenja sadržana u ugovoru o građenju iz prednacrta Građanskog zakonika RS.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa