ARHIVA BROJEVA

Sudska zaštita prava na suđenje u razumnom roku

dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Ustavnog suda

mr Nataša Plavšić, savetnik Ustavnog suda

Sanja Stamenkovski, viši savetnik Ustavnog suda

 

Pravo nekog lica da sud i drugi državni organi o predmetu spora odluče u razumnom roku deo je složenog prava na pravično suđenje, koje, pored ostalog, podrazumeva zakonitu i efikasnu pravdu za učesnike postupka pred sudovima i drugim državnim organima. Pravo građana na suđenje u razumnom roku i zaštitu ovog prava kroz odgovarajuće mehanizme priznaje i evropsko i domaće pravo.

Pravo na suđenje u razumnom roku postalo je sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije njenim pristupanjem Savetu Evrope i ratifikovanjem Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda1. Nakon toga i odredbom člana 32. Ustava Republike Srbije garantovana je neposredna zaštita prava na suđenje u razumnom roku2. Tom odredbom Ustava zajemčeno je pravo svakom licu da nezavisan, nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud pravično i u razumnom roku, javno raspravi i odluči o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i optužbama protiv njega. Na taj način Ustavom je u sklopu prava na pravično suđenje zajemčeno i pravo na suđenje u razumnom roku. 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa