ARHIVA BROJEVA

SUDSKA PRAKSA

SUDSKA PRAKSA

TRGOVAČKO PRAVO

 

Dokazivanje traŽbine

Kad se trgovac za dokaz svoje tražbine i ne poziva na svoje trgovačke knjige, onda nema mesta primeni §. 928. b. Građ. Zak, već se trgovčevo pravo ima ceniti po podnetim dokazima.

Kasacioni Sud primedbama Br. 8452. od 25. avgusta, 1905. god, poništio je presudu Apelacionoga Suda Br. 2913. od 4. avgusta, 1904. god, našavši da ne odgovara zakonu, jer po §. 928. b. Građ. Zak. tužba trgovca za davanje espapa netrgovcima zastareva za godinu dana, ako je zasnovana prema §§. 14. i 15. Trg. Zak. na trgovačkim knjigama. Ali kad se trgovac za dokaz svoje tražbine i ne poziva na svoje trgovačke knjige, onda nema mesta primeni §. 928. b. Građ. Zak., već se trgovčevo pravo ima ceniti po podnetim dokazima.

Apelacioni Sud ne usvoji ove primedbe, već pod Br, 4248. od 2. septembra, 1904. god, da sledeće protivrazloge:

Valja razlikovati dve vrste zastarelosti:

1. Zastarelost poludokazne vrednosti trgovačkih knjiga, o kojoj govore §§. 14. i 15. Trg. Zak. Kad je reč o ovoj zastarelosti sud se mora na nju obazirati po službenoj dužnosti, s toga se ona tiče ocene sudskih dokaza.

2. Zastarelost same tražbine, koja je postala iz davanja espapa netrgovcu i o kojoj govori §. 928. b. Građ. Zak. Kad je reč o ovoj zastarelosti sud se ne sme na nju obazirati sve dotle, dok se tužena strana na nju ne pozove (vidi §. 949. Građ. Zak.). Na ovu zastarelost ne utiče to: da li tužilačka strana pravo svoga potraživanja dokazuje izvodom iz svojih trgovačkih knjiga ili drugim dokazima, na primer zakletvom.

Iz razlike ovih dveju zastarelosti logički izlazi ovo:

a) reč "tužba" u §. 928. b. Građ. Zak. kad je reč o traženju trgovca prema netrgovcu ne može značiti ništa drugo, nego što znači "tužba" lekara i hirurga za posete, operacije i lekove, a to je sama tražbina. Jednom istom izrazu u jednom istom zakonskom naređenju ne može se kod tužbe lekareve ili hirurgove dati tehničko značenje, a kod tužbe trgovčeve netehničko, t. j. da ona znači trgovačku knjigu.

b) Kad po §. 928. b. Građ. Zak. ne bi trgovačka tražbina prema netrgovcu zastarila za godinu dana, onda bi ona s obzirom na §. 16. Trg. Zak. bila nezastariva po §. 930. a. Građ. Zak. za 24. godine, dakle da duže vreme po što je rok zastarelosti za trgovčevu tražbinu prema trgovcu, — §, 166. Trg. Zak.

v) §. 928. b. Građ. Zak. poziva se na §§. 14. i 15. Trg. Zak., za to da se sudu skrene pažnja na to, da se tim naređenjem kao docnijim, uvodi i zastarelost potraživanja od davanja espapa, koja po §§. 14 i 15. Trg. Zak. nije postojala, a ne da se ukida trinaesti mesec. Taj mesec i dalje ostaje kao zaseban prekluzivan rok za podizanje tužbe u cilju održanja poludokazne vrednosti trgovačkih knjiga. Ako dužnik netrgovac, potpiše svoj račun u knjizi, onda taj akt ima dvojno dejstvo — on utiče na obe zastarelosti, na ime, po §. 15. Trg. Zak. zadržava trgovačkoj knjizi poludokaznu vrednost, a po §. 928. v. Građ. Zak. prekida kratku zastarelost same tražbine i pretvara je u redovnu, koja otpočnje od dana potpisa.

Iz svega ovoga do sad izloženoga izlazi: da sama tražbina, koja je postala iz davanja espapa netrgovcu, bez obzira na vrstu dokaza, kojima tužilačka strana svoje pravo potraživanja hoće da dokaže, zastareva za godinu dana po §. 928b. Građ. Zak. a ne po §. 930a. Građ. Zakon. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa