ARHIVA BROJEVA

Sloboda izražavanja - član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima sa osvrtom na Internet

Ljuba Slijepčević,
Pravosudna akademija

Sloboda izražavanja danas predstavlja kompleksnu i veoma dinamičnu oblast koja ima dugu i burnu istoriju koju je izvojevana u između ostalog u velikim bitkama za slobodu štampe. Pravo da se traže; primaju i koriste informacije i ideje je svakako jedinstveno među drugim slobodama. Regulisano je mnogim međunarodnim dokumentima. U članu 19. Univerzalne deklaracije o pravima čoveka Ujedinjenih nacija (1948) sloboda mišljenja i izražavanja utvrđena na sledeći način: "Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uzmeniravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obaveštenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice". 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa