ARHIVA BROJEVA

SAVREMENOST NOVOG UPRAVNO-SUDSKOG POSTUPKA

Ljubodrag Pljakić,
dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije
 

(Principi rada, predmet i pokretanje upravnog spora)

Dana 30.12.2009. godine, stupio je na snagu Zakon o upravnim sporovima ("Službeni glasnik RS" br. 111/09) - u daljem tekstu: novi Zakon, a njegovim stupanjem na snagu prestala je važnost Zakona o upravnim sporovima ("Službeni list SRJ" br. 46/96) - raniji Zakon. Novi Zakon je morao da bude donet u integralnom tekstu, budući da savremena procesno-pravna rešenja u državi Srbiji nisu mogla da predstavljaju izmene i dopune Zakona ranije Savezne države. U isto vreme, počeo je sa radom Upravni sud u čijem radu se primenjuju odredbe novog Zakona. Tako je Srbija posle 70 godina dobila novi procesni zakon sa rešenjima iz zemalja razvijene demokratije, ali i uz ograničenja koja je postavio već doneti Zakon o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS" br. 116/08).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa