ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Oktobar 2009.

BROJ 10. GODINA XII

OKTOBAR 2009

IZLAZI MESEČNO

Zaštita manjinskih poverilaca u postupku reorganizacije

Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Ustvnog suda Srbije


PRIVREDNO PRAVO

Autor sentenci: dr Vladimir Kozar, sudija Višeg trgovinskog suda


Izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku i pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima

Prof. dr Stanko Bejatović

Pojedini aspekti krivičnopravne zaštite od politički motivisanog nasilja

Mr Goran D. Matić, direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost


UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije, Anđelka Plavšić-Nešić, dipl. pravnik


Stručno usavršavanje i ocenjivanje državnih službenika u državnoj upraviPravda u perspektivi ili perspektiva pravde

Prof. dr Zoran R. Tomić


Kritički prikaz Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju

Prof. dr Miroslav Vrhovšek


MINISTARSTVO FINANSIJA RS - MEDICINSKE USLUGE

Mišljenja Ministarstva je prikupio Milan Milović, sudija Višeg trgovinskog suda u penziji


Zakon o javnim nabavkama - nova podzakonska akta

Zoran Dimić, načelnik odeljena za pravne poslove Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

Novi Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju, osnovni pravni instituti i primena

Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji


Ugovor o udruživanju - ortakluku

Prof. dr Žarko Anđelković

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa