ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Septembar 2002.

 

BROJ 9, GODINA V

SEPTEMBAR 2002

IZLAZI MESEČNO

Položaj poverilaca u postupku restrukturiranja

Autor: Zoran Tanasković, advokat

SAVEZNI USTAVNI SUD, USTAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE, VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE


Odgovornost garantnog fonda i stečaj nad osiguravajućom organizacijom

Autori: Prof. dr Miroslav Vrhovšek, predsednik Saveznog suda i Vladimir Kozar, sudija Trgovinskog suda u Beogradu

Viši trgovinski sud


PRIVREDNI SPOROVI


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnim preduzetnicima sa aspekta Republičke tržišne inspekcije

Autor: Mr Vladimir Knežević

Ministarstvo trgovine, turizma i usluga RS


NBJ i drugi učesnici u deviznom poslovanju, prema novom Zakonu o deviznom poslovanju

Autor: Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

Ministarstvo finansija i ekonomije RS


Katastar nepokretnosti - upis prava u postupku održavanja

Autor: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

UPRAVNI SPOROVI


Odgovornost države za štetu koju pretrpe vojna lica u uslovima ratnog stanja.

Autor: Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog suda Srbije

Medicinsko pravo u svetu i kod nas

Autor: Jakov Radišić, profesor Pravnog fakulteta i predsednik JUMP-a

Veštačenje u krivičnom postupku prema odredbama novog zakonika o krivičnom postupku sa posebnim osvrtom na pojedine vrste veštačenja

Autor: Dragan Obradović, Sudija Okružnog suda u Valjevu

RADNI SPOROVI


Fleksibilni oblici zapošljavanja i radnog angažovanja

Autor: Paraskeva Mihajlović

Ministarstvo za rad i zapošljavanje RS


Državni organi u suzbijanju organizovanog kriminala

Autor: Aleksandar Todorović

Koncepcija Zakona o vraćanju oduzete crkvene imovine

Autor: Ratomir Slijepčević, savetnik Saveznog ustavnog suda i generalni sekretar Udruženja pravnika Srbije

Leksikon krivičnog prava

Autor: Prof. dr Dragan Jovašević, LEKSIKON KRIVIČNOG PRAVA, drugo dopunjeno i prošireno izdanje

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa