ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Oktobar 2006.

 

BROJ 10. GODINA IX

OKTOBAR 2006

IZLAZI MESEČNO

Organ starateljstva kao stranka u alimentacionoj parnici

Autor: Prof. dr Gordana Stanković, Pravni fakultet - Niš

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE

Autor sentenci: dr Milan Vlatković, savetnik Ustavnog suda Srbije

O restituciji imovine crkvama i verskim zajednicama

Autor: Jovanka Savinšek, advokat iz Beograda

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Dileme povodom pretpostavke da se tužba smatra povučenom

Autor: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Ugovor o zakupu - opšta razmatranja

Autor: Dr Ilija Babić, profesor Fakulteta za finansijski menadžment i osiguranje, Univerzitet Singidunum, Beograd

PRIVREDNI SPOROVI

Autor sentenci: Marija Knežević, viši sudijski saradnik Višeg trgovinskog suda

Rešavanje viška zaposlenih u državnim organima, sa posebnim osvrtom na državne službenike i nameštenike

Autor: Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik iz Beograda

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike RS


Zakonsko regulisanje parking prostora namenjenog za osobe sa invaliditetom i podizanje svesti masovne populacije o važnosti prava invalidnih lica

Autori : Lara Đorđević, viši sudijski pomoćnik Trgovinskog suda u Beogradu i Vladimir Vrhovšek, viši sudijski pomoćnik Trgovinskog suda u Beogradu

Primena DNK veštačenja od strane Javnog tužioca prema novom Zakoniku o krivičnom postupku

Autor: Dragan Obradović, predsednik Okružnog suda u Valjevu

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa