ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Novembar 2010

BROJ 11. GODINA XIII

NOVEMBAR 2010

IZLAZI MESEČNO

Neka procesna pitanja Zakona o zaštiti konkurencije

Ljubodrag Pljakić, dugodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

Posledice likvidacije privrednog društva

mr Mileta Govedarica, doktorant na Pravnom fakultetu univerziteta "Privredna akademija" u Novom Sadu

Ugovor o osiguranju od autoodgovornosti i obaveze osiguravača za naknadu štete na licima u svetlu novih zakonskih rešenja

Mr Ljiljana Stojković, direktor Direkcije za pravne poslove Delta generali osiguranje

Carinjenje robe - odgovornost za predaju robe označenoj carinarnici

Dr Tomica Delibašić, savetnik u Višem prekršajnom sudu, Beograd

PREKRŠAJNA PRAKSA

Autor sentenci: Vladimir Živankić, sudija Prekršajnog suda u Kikindi

Osnove integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Republike Srbije

Anđelka Plavšić - Nešić, dipl. pravnik

Obaveze i odgovornost zaposlenih u ustanovama u oblasti obrazovanja i vaspitanja

Autor: Biljana Antić, dipl. pravnik, (prosvetni inspektor)

Pravo na uvećanu platu policijskih službenika i primena zakona

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Otkaz ugovora o radu zbog prestanka potrebe za radom zaposlenog

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Narkomanija - teorijska i praktična pitanja

Major Dejan Labović, specijalista bezbednosti i kriminalistike

Komentar Zakona o upravnim sporovima sa sudskom praksom

Autor prikaza: Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa