ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jul-Avgust 2010

 

BROJ 7-8. GODINA XIII

JUL-AVGUST 2010

IZLAZI MESEČNO

 

Stečaj zbog dugotrajne nesposobnosti za plaćanje

Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Ustavnog suda Srbije

Vanredna pravna sredstva u upravnom sporu, izvršenje presude i novčano kažnjavanje

Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

Nova prekršajna procesna uloga carine i drugih organa uprave

Dr Tomica Delibašić, savetnik u Višem prekršajnom sudu, Beograd

Normativni okviri kadrovske racionalizacije državne uprave

Anđelka Plavšić - Nešić, dipl. pravnik

Primena propisa o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Nezakoniti prestanak radnog odnosa i naknada štete

Vera Kusovac

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE


Harmonizacija propisa Republike Srbije sa komunitarnim propisima povodom nepoštenih klauzula u ugovorima sa potrošačima

Jelena Milenković, asistent na Fakultetu za evropske pravno-političke studije, Novi Sad

Pad fasade kao uzrok štete

Autor: Prof. dr Žarko Anđelković

KRIVIČNO PRAVO

Autor sentenci: Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Diverzija i sabotaža u Krivičnom zakoniku Republike Srbije

Mr Goran Matić, direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka

Prikaz novog Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Biljana Antić, diplomirani pravnik (prosvetni inspektor)

Pravosudni vremeplov

Priredio: Milan Milović, dugogodišnji sudija Višeg privrednog suda

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa