ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jul-Avgust 2002.

 

BROJ 7-8, GODINA V

JUL-AVGUST 2002

IZLAZI MESEČNO

O karakteru i sudbini naših ljudi (Ivo Andrić)


Pravo na toleranciju

Autor. Prof. dr Slobodan Perović

Novo okruženje za javni menadžment u Srbiji

Autor: Dr Vojin Rakić, direktor programa za istraživanje i razvoj Saveta za državnu upravu Vlade Republike Srbije

SAVEZNI USTAVNI SUD, USTAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE I VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE


Vrhovnog suda srbije - Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje


Moralna međuzavisnost države i građana

Autor: Ljiljana Milanković-Vasović

Domicilna kamata

Autor: Borivoje Živković

Izmene i dopune Zakona o bankama i njihov uticaj na upravni spor pred Saveznim sudom

Autor: Prof. dr Miroslav Vrhovšek, predsednik Saveznog suda

UPRAVNI SPOROVI


Eksproprijacija nepokretnosti - predaja u posed pre pravnosnažnosti odluke o naknadi

Autor: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

PRIVREDNI SPOROVI


Privatizacija stanova i poslovnog prostora

Autor: Radmila Bosanac

Izmenjen Zakon o radnim odnosima u državnim organima

Autor: Slavica Petrović-Maksić

Zakon o ministarstvima

Autor: Aleksandar Todorović

Zakon o zaštiti potrošača

Autor: Prof. dr Miroslav Vrhovšek, predsednik Saveznog suda

Prikaz Zakona o pravednoj restituciji

Autor: Jovanka Savinšek, advokat

RADNI SPOROVI


Ministarstvo za rad i zapošljavanje RS


Prava invalida rada utvrđena zakonom i socijalnim programom

Autor: Paraskeva Mihajlović

Ugovor o radu sa direktorom

Autor: Paraskeva Mihajlović

Evropski sud za ljudska prava

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa