ARHIVA BROJEVA

Pravni aspekti transfernih cena i poreska evazija

Mr Ivana B. Ljutić

 

Određivanje pojma transfernih cena i povezanih lica u poreskoj regulativi

Transferne cene su cene za transakcije dobara, usluga i prava intelektualne svojine između povezanih lica, odnosno između dve povezane kompanije koje su rezidenti različitih država, ili između centrale i ogranka kada je centrala u jednoj, a ogranak u drugoj državi. U situaciji kada su dobra, usluge ili prava intelektualne svojine kompanije prodavca precenjeni, dobit kompanije kupca je smanjena, a dobit kompanije prodavca je povećana. Kompanija kupac iskazuje umanjenu dobit, odnosno veće troškove. Kao cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima, transferna cena može značajno odstupati od cena koje se obrazuju za iste ili slične transakcije između nepovezanih lica na slobodnom tržištu (najčešće, ali ne uvek nisu realno postavljene i utvrđene). Transferne cene posebno se vezuju za poslovanje transnacionalnih kompanija, u situaciji kada domaća filijala relocira dobit u zemlju sedišta matične kompanije ili neku drugu zemlju koja ima status poreskog raja, u kojoj se nalazi druga povezana kompanija (posrednička kompanija).

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa