ARHIVA BROJEVA

Pravna pravila OECD za delatnost premijskog osiguranja

Mr Slobodan Ilijić

Uvodne napomene

U ovom tekstu razmatra se međunarodnopravni izvor iz uporednog prava osiguranja – Vodič OECD za dobru praksu upravljanja odštetnim zahtevima u osiguranju1. U naslovu ovog teksta dodat je izraz – premijsko osiguranje – sa ciljem da se bliže precizira predmet rada. Naime, cilj je bio da se odmah skrene pažnja da je predmet rada premijsko osiguranje, a ne neki od više oblika dobrovoljnog ili obaveznog penzijskog, zdravstvenog i ostalih socijalnih osiguranja (socijalnih kasa) kod nas i u svetu. Akronim u naslovu OECD označava – Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj. OECD je međuvladina međunarodna organizacija2. Vodič se sastoji iz tri celine - uvoda, preporuka i dodatka. S obzirom da je Srbija na putu ka EU domaće pravo osiguranja i praksa orijentisani su ka usklađivanju sa pravom osiguranja EU, tako da među poslenicima prava osiguranja Srbije nije do sada pokazivano interesovanje za poglede OECD-a na osiguranje. Međutim, u toku je rad na građanskom zakoniku pa je svaki relevantan novi predlog ili sugestija korisna. Otuda, nužno je bilo osvetliti okvir u kome deluje OECD, posle čega će biti jasniji njegovi pogledi na delatnost osiguranja. 

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa