ARHIVA BROJEVA

Prava supružnika po osnovu ulaganja u posebnu imovinu drugog supružnika

Dragoslav Đokić, advokat u penziji

Pitanje posebne imovine regulisano je odredbama Porodičnog zakona, i to odredbama od čl. 168. do 170. Iz ovih odredbi proizilazi da je to imovina: a) koju je jedan supružnik stekao pre sklapanja braka i b) imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava (čl. 168. st. 1. i 2. Porodičnog zakona). Inače, posebna imovina se sastoji se od apsolutnih prava (pravo svojine i druga stvarna prava) i relativnih (tražbena prava). Ako u posebnu imovinu supružnika ulaze stvarna prava, kao što je pravo svojine, neodlučno je da li se radi o svojini ili susvojini.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa