ARHIVA BROJEVA

Povezana lica i konsolidovani stečaj

Prof. dr Vladimir Kozar,
specijalni savetnik u advokatskoj kancelariji "Aleksić sa saradnicima" u Novom Sadu,
vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta
Privredna akademija u Novom Sadu

Uvod

Novelama Zakona o stečaju iz avgusta 2014. godine1 izmenjena su i dopunjena čak 62 člana osnovnog zakonskog teksta,2 a dodati su i novi članovi 117a, 174a, 174b i 204a. Ovako brojne i obimne izmene ukazuju da je trebalo doneti novi zakon, a ne menjati postojeći. Stečajni postupci koji do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju nisu okončani, okončaće se po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.3 Kako novele iz 2014. godine nemaju "retroaktivnu" primenu, svi stečajni postupci u kojima je predlog za pokretanje stečaja podnet pre 13. avgusta 2014. godine, okončaće se po odredbama osnovnog teksta Zakona o stečaju iz 2009. godine, ili prethodnih stečajnih zakona. To znači da će se u sudovima paralelno primenjivati različita procesna pravila, u zavisnosti od toga kada je postupak pokrenut. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa