ARHIVA BROJEVA

Porez na dobit pravnih lica

PORESKE PRIJAVE I BILANSI, FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

 

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE

Vreme je za – konačne rekapitulacije i sastavljanja (popunjavanja) izveštaja, prijavljivanja i plaćanja godišnjeg poreza na dobit.

Da bi se sve valjano uradilo - treba voditi računa o više propisa (najmanje tri zakona – Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakon o računovodstvu i reviziji – kojima se direktno regulišu ova pitanja, kao i o njihovim podzakonskim aktima kojima se detaljnije i konkretnije uređuju zakonske odredbe).

Shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02, 43/03, 84/04 i 18/10) kojim je, pre svega, regulisana ova materija - pravna lica (kao poreski obveznici) dužna su da - nadležnom poreskom organu - podnesu poresku prijavu u kojoj je obračunat porez i poreski bilans za period za koji se utvrđuje porez.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa