ARHIVA BROJEVA

Pisana izjava koja zamenjuje svedočenje u parničnom postupku

 

Dr Gordana Stanković, redovni profesor
Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

 

1.    Novi Zakon o parničnom postupku1 iz septembra 2011.g., doneo je niz novih zakonskih rešenja. Jedno od njih je i pisana izjava koja zamenjuje saslušanje svedoka. Kao i Zakon o parničnom postupku iz 2004.g.,2 koji, u odnosu na parničnu proceduru,  nije predviđao nova rešenja u pogledu svedoka, kao dokaznog sredstva, i novi ZPP, bez obzira na nove pravno-političke ciljeve, nije definisao pojam svedoka niti je suštinski menjao zakonska rešenja koja se odnose na ovo dokazno sredstvo, osim minimalnih zakonodavnih zahvata. Za razliku od ZPP (2004), zakonodavac je u novom ZPP (2011) predvideo da se, pored svedočenja, kao klasičnog dokaznog sredstva, i umesto neposrednog saslušanja svedoka u postupku, mogu koristiti isprave koje sadrže izjavu lica koje ima čulna saznanja o spornim pravno relevantnim činjenicama koje predstavljaju predmet dokazivanja u vidu pisane izjave, tonskog zapisa ili optičkog zapisa.

       U ovom radu predmet analize biće samo pisana izjava lica koje ima čulna saznanja o spornim pravno relevantnim činjenicama koja zamenjuje njegovo svedočenje.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa