ARHIVA BROJEVA

Parnični postupak - suđenje u razumnom roku - vremenski okvir, parnični postupak, prekluzija

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

 

Uvodne napomene

Pravo na suđenje u razumnom roku dobilo je svoj izraz u odgovarajućim normama novog Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", broj 72/11 - U tekstu: Novi ZPP ili Zakon). To je rezultat nastojanja da se sa normativnog stanovišta ukloni u realitetu najčešći razlog obraćanja građana Evropskom sudu za ljudska prava. U obrazloženju novog Zakona o parničnom postupku su u u tom smislu kao razlozi za njegovo donošenje navedeni i:

- neifikasnost koja koristi dužnicima;

- zaštita prava na suđenje u razumnom roku kao način eliminisanja dugotrajnih i skupih parnica1.

Drugo je pitanje da li je greška samo u sistemu, a praksa će pokazati i da li su normativna rešenja na ovu temu zbog prenaglašene prisutnosti bila na štetu prava na pravično suđenje.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa