ARHIVA BROJEVA

Osvrt na radnopravnu i zdravstvenu zaštitu trudnica, porodilja i dece

Anđelka Plavšić - Nešić,
dipl. pravnik, Beograd

U okviru sistema radnopravne i zdravstvene zaštite, odnosno socijalne sigurnosti1, poseban status i način društvene zaštite imaju žene, naročito trudnice i porodilje i deca, kao osetljive grupe populacije. Ustavom Republike Srbije (u daljem tekstu: Ustav), kao i pozitivnim zakonima, drugim propisima i opštim aktima, utvrđena je, kao osnovno ljudsko pravo, zaštita prava žena i dece. Odredbama člana 60. Ustava jamči se pravo na rad, a ženama i omladini se omogućuje posebna zaštita na radu i uslovi rada, u skladu sa zakonom. Sloboda odlučivanja o radu regulisana je članom 63. Ustava, s tim da Republika Srbija podstiče roditelje da se odluče na rađanje dece i pomaže im u tome. Prava deteta utvrđena su članom 64. Ustava, gde se, pored ostalog, ističe da deca uživaju ljudska prava, primereno svom uzrastu i duševnoj zrelosti, čija se zaštita uređuje zakonom. Posebna zaštita porodice, majke, samohranog roditelja i deteta propisana je članom 66. Ustava, s tim što se naročito naglašava da se majci pruža posebna podrška i zaštita pre i posle porođaja, dok deca mlađa od 15 godina ne mogu biti zaposlena, niti mogu da rade na poslovima štetnim po njihovo zdravlje ili moral. Zdravstvenu zaštitu, posebno deca, trudnice, majke tokom porođajnog odsustva i samohrani roditelj sa decom do sedme godine, ostvaruju iz javnih prihoda, ako je ne ostvaruju na drugi način, u skladu sa zakonom. Saglasno stavu 1. tačke 8. i 10. člana 97. Ustava, Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje: 1) sistem u oblasti radnih odnosa, zaštite na radu, socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti, kao i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa i 2) sistem u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, brige o deci i dr.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa