ARHIVA BROJEVA

Ostvarivanje prava policijskih službenika na regres za korišćenje godišnjeg odmora i naknadu za ishranu

Doc dr Velisav Marković

Ostvarivanje prava pred sudom opšte nadležnosti

Policijski službenici podneli su više tužbi za isplatu regresa za korišćenje godišnjeg odmora i naknade za ishranu pred sudovima opšte nadležnosti. Sudovi su doneli više presuda3 u kojima su zauzeli stav da ne postoji osnov za isplatu regresa za godišnji odmor i dodatka za ishranu kada je slovom zakona propisano da koeficijent plate sadrži pravo na regres za godišnji odmor i dodatak za ishranu. I Vrhovni sud Srbije usvojio je zaključak na sednici Građanskog odeljenja od 22.04.2008. godine koji glasi: "Posle isteka roka iz člana 284. stav 2. Zakona o radu, uslov za ostvarivanje prava državnih službenika i nameštenika na naknadu troškova za ishranu u toku rada (topli obrok) i za regres za koršćenje godišnjeg odmora je postojanje Kolektivnog ugovora kao opšteg akta kojim se uređuje pitanje prava, visine i načina isplate ovih naknada. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa