ARHIVA BROJEVA

OSNOVNA NAČELA NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Ljubodrag Pljakić,
sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

OSNOVNA NAČELA NOVOG ZAKONA
O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Apstrakt:         Novi Zakon o opštem upravnom postupku je stupio na snagu 9. marta 2016. godine, a u primeni je od 1. juna 2017. godine. Odredbe članova 9, 103. i 207. su u primeni od 7. juna 2016. godine. To je drugi procesni zakon ove vrste od II svetskog rata. Zadatak ovog teksta je da prikaže novine u načelima Zakona u odnosu na Zakon koji prestaje da važi početkom primene novog, a i da ukaže na sadržinu načela onako kako ih vidi sudska praksa, što će omogućiti potpuniju primenu ostalih procesnih odredbi. Poruka teksta zasnovana na pristupu tumačenja - kako samih načela, tako i čitavog Zakona - je u promeni svesti o značaju Zakona i stavljanje u njegovo središte položaja stranke sa njenim pravima i pravnim interesima, u postupku naravno, i sa obavezama. Na taj način i građanin doživljava državu kao svoju, pa će, i na zakonu utvrđene obaveze lakše podnositi.

Ključne reči: ZUP, upravna stvar, načela, upravno-sudska praksa, zaštita stranke

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa