ARHIVA BROJEVA

Odbacivanje tužbe i obaveza održavanja ročišta

 

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

Neka pojmovna razjašnjenja

Pripremanje rasprave je faza parničnog postupka o kojoj govor sadrži korpus normi odredbi iz člana 228.-309. dvadest druge glave Zakona o parničnom postupku1. Sam njegov naslov ukazuje na odnos ove faze postupka prema glavnoj raspravi kojoj funkcionalno i vremenski prethodi. Primenom kriterijuma redosleda faza u postupku i njihovog sadržaja može se govoriti da pripremanje rasprave prethodi glavnoj raspravi. To ne znači da postupak ne može pod ex lege određenim uslovima biti okončan dok traje pripremanje rasprave. To ne eliminiše karakter pripremanja rasprave da po pravilu prethodi glavnoj raspravi. Pored toga Zakon koristi pojam: "glavna rasprava" pa na taj način definiše i njenu ulogu u celini prvostepenog parničnog postupka. Na to upućuje i sadržaj normi glave XXII ZPP koje propisuju koje se parnične radnje suda i stranaka ostvaruju u toj fazi postupka i moguće načine njihovog okončanja. U prisustvu ovih razloga ne može se bez primedbi prihvatiti u teoriji prisustan stav da: pripremni postupak nema karakter nekog prethodnog postupka.2 Pripremanje rasprave je deo postupka kao celine ali mu se ne može poricati atribut prethodni primenom kriterijuma redosleda faza u postupku i sa stanovišta njegovog odnosa prema glavnoj raspravi o kojoj govore norme iz glave XXIII Zakona. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa