ARHIVA BROJEVA

Obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava

II – Obraćanje Sudu

1. O predstavci

Sadržina predstavke. - Postupak pred Sudom, kao što je uvodno već pomenuto, pokreće se predstavkom koja se sastavlja na obrascu predstavke koji obezbeđuje Sekretarijat Suda, osim ako Sud ne odluči drugačije. Korišćenje obrasca je obavezno, s tim da Sud, u slučaju postojanja izuzetnih okolnosti, može dozvoliti obraćanje i podneskom koji nije sačinjen na obrascu predstavke (npr. ako je obrazac nedostupan, jer se podnosilac nalazi u zatvoru). Obrazac predstavke ima devet odeljaka, preveden je na sve jezike koji se koriste u državama koje su ratifikovale Konvenciju i može se preuzeti sa internet stranice Suda14.

Predstavka treba da sadrži sve tražene podatke u odgovarajućim tačkama obrasca, konkretno, treba da sadrži sledeće podatke:

a) ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo i adresu podnosioca predstavke, a ukoliko je podnosilac predstavke organizacija, NVO, udruženje ili drugo pravno lice, pun naziv, datum osnivanja ili registracije, zvanični identifikacioni broj (ukoliko postoji) i zvaničnu, registrovanu adresu;

b) ime i prezime, državljanstvo, zanimanje, adresu, brojeve telefona i faksa, te e-mail adresu eventualnog punomoćnika;

v) naziv ugovorne strane (države) protiv koje se predstavka podnosi;

g) sažetu i čitku izjavu o činjenicama;

d) sažetu i čitku izjavu o navodnom kršenju Konvencije s odgovarajućim obrazloženjem; i

đ) sažetu i čitku izjavu o ispunjenju uslova prihvatljivosti utvrđenih članom 35. st. 1. Konvencije.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa