ARHIVA BROJEVA

Obaveze učesnika u postupku povodom zaključenja sporazuma o priznanju prekršaja

Sunčica Savić,
sudija Prekršajnog suda u Beogradu

Sporazum o priznanju prekršaja sve se više primenjuje u praksi. Propisan je Zakonom o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/13, u daljem tekstu: ZOP), u glavi XXVI, članovima 233. do 238. Ranijim Zakonom o prekršajima (izmenama od 2009. godine) nazivao se sporazum o priznanju krivice.

Sporazum o priznanju prekršaja (u daljem tekstu: sporazum) zaključuje se između ovlašćenog podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, sa jedne strane i okrivljenog sa druge strane. Iz same činjenice da ZOP propisuje "okrivljeni" proizilazi da se sporazum može zaključiti tek kada je pokrenut prekršajni postupak. To pretpostavlja da je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka dostavljen nadležnom prekršajnom sudu, koji je po njemu konstatovao da isti sadrži sve potrebne uslove kako bi se po istom mogao pokrenuti prekršajni postupak i da je sud u smislu člana 185. ZOP, doneo rešenje o pokretanju prekršajnog postupka. Tek nakon donošenja rešenja o pokretanju prekršajnog postupka, upućuje se poziv za saslušanje okrivljenog na osnovu kog poziva, okrivljeni saznaje da je protiv njega pokrenut prekršajni postupak. Poziv za okrivljenog je i dokaz podnosiocu zahteva da je pokrenut i da se vodi, da je u toku prekršajni postupak protiv okrivljenog.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa