ARHIVA BROJEVA

O jednom pravnom shvatanju Upravnog suda

Julijana Nedeljković, dipl. pravnik

Procesna ograničenja

Znate već za tu osobinu našeg upravnog spora - protiv presude Upravnog suda nema redovnog pravnog leka. Ovakvo rešenje sadržano u odredbi čl. 7. stav 2. Zakona o upravnim sporovima ("Sl. glasnik RS" br. 111/09), uslovljeno je nepostojanjem sistema upravnog sudstva. Tačnije, Zakon o uređenju sudova ("Sl. glasnik" RS br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011 i 101/2013) ne predviđa koji bi sud odlučivao po žalbama protiv presuda Upravnog suda.1 Uslovi za upotrebu vanrednih pravnih sredstava su usko postavljeni, te ne pomažu mnogo. Dok je to tako, Upravni sud mora graditi stabilnu sudsku praksu, tim pre što u upravno-sudskom postupku ima još nešto izuzetno i različito od svih ostalih - presuda doneta u upravnom sporu je obavezujuća (čl. 7. stav 1. ZUS). Ovoga puta nije reč o mani, naprotiv. Radi se o načelu koje je oduvek postojalo u ovoj materiji, a uspostavlja ravnotežu između različitih grana vlasti: jedna vlast – sudska, autoritativno presuđuje o ponašanju druge vlasti – najčešće izvršne. Upravni organ je prilikom donošenja novog akta vezan ne samo zakonom nego i pravnim shvatanjem suda zauzetim u presudi kojom je raniji akt poništen.2

A šta ako se pravno shvatanje suda i zakon međusobno isključuju? Izgleda da imamo solidnu građu za otvaranje ove teme - pogledajte.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa