ARHIVA BROJEVA

Novija upravno-sudska praksa u upravnom sporu

Ljubodrag Pljakić,
sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

U primeni odredbe člana 89. Zakona o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS" br. 116/08...101/013), Upravni sud je počeo sa radom 01.01.2010. godine. Na taj način Republika Srbija je posle 60 godina dobila poseban specijalizovani sud za odlučivanje o zakonitosti upravnih i drugih akata izvršne vlasti. Istovremeno je donet i procesni Zakon o upravnim sporovima ("Službeni glasnik RS" br. 111/09) - u daljem tekstu: ZUS, koji je predvideo pravila postupanja pred Upravnim i Vrhovnim kasacionim sudom kao sudom za odlučivanje no vanrednim pravnim sredstvima. Stupanjem na snagu ZUS-a prestao je da važi Zakon o upravnim sporovima ("Službeni glasnik RS" br. 46/96) - u daljem tekstu: raniji ZUS.

Pre donošenja navedena dva zakona materija upravnog spora je bila, u najvećoj meri, u nadležnosti Vrhovnog suda Srbije što je bio svojevrsni nonsens po kome je najviši sud u Republici istovremeno bio i najveći prvostepeni sud u ovoj materiji, jer je samo manji deo nadležnosti bio kod okružnih sudova.

Osnovna mana novog ZUS-a je u tome što nije predviđena žalba kao redovno pravno sredstvo.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa